Priča o uspjehu

Sprečavanje sukoba interesa u pravosuđu u Bosni i Hercegovini

Objavljeno: Juli 18, 2018

Percepcija da su sudije i tužioci pod uticajem ličnih interesa urušava povjerenje javnosti u pravosudni sistem. Zbog ovakve percepcije javnosti, USAID-ov Projekt pravosuđa u aprilu 2018. godine organizovao je praktičnu obuku za 30 sudija i tužilaca iz BiH na temu kako izbjeći sukob interesa u pravosuđu. Ovakva obuka je od ključnog značaja jer prema ispitivanju javnog mnijenja iz 2017. godine, 40% građana BiH vjeruje da sudije ne sude nepristrasno.

Dvodnevna obuka pružila je smjernice za rješavanje pitanja kao što su regulisanje sukoba interesa, strategije za njegovu prevenciju, te dala uvid u pristup ovoj problematici u SAD-u i EU, vrstama sukoba interesa, strategiji za prevenciju, te primjeni smjernica za prevenciju sukoba interesa u bh. pravosuđu. Učesnici na edukaciji bili su spremni da čuju nove stvari i pozitivno su reagovali na iznesena mišljenja:

“Vrlo sam zadovoljna što sam imala priliku da učestvujem u ovako važnoj edukaciji za nositelje pravosudne funkcije u BiH. Ovo je bila jednistvena prilika za sudije i tužioce da iznova promisle o etici na osnovu konkretnih situacija i da na taj način ostanu unutar okvira koji su propisani za časnu ulogu koja nam je povjerena. Ova vrsta edukacije trebalo bi da bude uvedena kao obavezna za sve sudije i tužioce u BiH.”, kazala je predsjednica Kantonalnog suda u Tuzli Indira Hadžimehmedović, koja je bila jedna od učesnica na dvodnevnoj edukaciji.

Obuka na temu sukoba interesa bila je prva te vrste od kada je Visoko sudsko i tužilačko vijeće usvojilo Smjernice o sprečavanju sukoba interesa u pravosuđu u julu 2016. godine. Smjernice, koje su izrađene uz pomoć Projekta pravosuđa, pomažu nosiocima pravosudnih funkcija da prepoznaju situacije u kojima može doći do sukoba ličnih interesa sa javnim interesom, koje mogu negativno uticati na odlučivanje u skladu sa etičkim normama, te rezultirati zloupotrebom službene ovlasti.

Prema informacijama Centra za edukaciju sudija i tužilaca Federacije BiH, sudionici su obuku ocijenili vrlo visokim ocjenama, što ukazuje na činjenicu da profesija posvećuje veliku važnost sprečavanju sukoba interesa za osobe koje su nosioci javnih funkcija.  

USAID-ov petogodišnji Projekt pravosuđa, koji je počeo sa radom u oktobru 2014. godine, podržao je domaće institucije kako bi izgradile pravosudni sistem koji će raditi profesionalno, efikasno i odgovorno.