Jačanje integriteta u pravosudnim institucijama

Saradnja USAID-ovog Projekta pravosuđa i VSTV-a na jačanju integriteta pravosuđa

Objavljeno: Juli 22, 2016

Tokom implementacije aktivnosti u drugoj projektnoj godini, USAID-ov Projekt pravosuđa u Bosni i Hercegovini pružao je stručnu podršku Visokom sudskom i tužilačkom vijeću (VSTV), kao jednom od svojih ključnih partnera, u izradi seta strateških dokumenta usmjerenih ka preveniranju koruptivnog i neetičnog ponašanja u pravosuđu. Naime, VSTV, na sjednici održanoj 8. jula 2016. godine, usvojilo je 1) Smjernice za sprječavanje sukoba interesa u pravosuđu BiH, 2) Smjernice za izradu i provođenje plana integriteta u pravosudnim institucijama u Bosni i Hercegovini, te 3) Smjernice za disciplinsko sankcionisanje u disciplinskim postupcima Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH. Usvojene smjernice mogu se preuzeti klikom na označene linkove ili na stranici Vijeća http://vstv.pravosudje.ba

Usvojeni set smjernica predstavlja mjere koje su proistekle iz preporuka Dijagnostičke analize integriteta pravosudnog sektora i mogućih rizika od nastanka korupcije i neetičnog ponašanja u pravosuđu (januar 2016.), koju je izradio USAID-ov Projekat pravosuđa u saradnji sa VSTV-om i Agencijom za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije (APIK). Usvajanje pomenutih smjernica je bio jedan od prioriteta navedenih u Reformskoj agendi, te predstavlja doprinos napretku BiH u EU integracijskom procesu.

Svrha Smjernica za sprečavanje sukoba interesa u pravosuđu BiH je pomoći nosiocima pravosudnih funkcija da lakše prepoznaju i izbjegnu situacije u kojima postoji ili može postojati sukob interesa, ili situacije u kojoj trećim licima može izgledati da postoji sukob interesa. Sukob interesa je situacija u kojoj privatni interesi javnog dužnosnika mogu negativno uticati na obavljanje njegovih dužnosti, te je zato prepoznavanje i izbjegavanje takvih situacija ključno za očuvanje nezavisnosti i nepristrasnosti pravosuđa.  

Smjernicama za izradu i provođenje plana integriteta u pravosudnim institucijama u BiH stvoren je okvir za efektivnu izradu i provođenje planova integriteta u sudovima i tužilaštvima. Plan integriteta je interni antikorupcijski dokument u kome je sadržan pregled identificiranih rizika, te skup mjera pravne i praktične prirode kojima se sprječavaju i otklanjaju mogućnosti za nastanak i razvoj različitih oblika koruptivnog i neetičnog ponašanja u okviru cjelokupnog funkcionisanja pravosudne institucije, pojedinih radnih procesa i pojedinačnih radnih mjesta. Proces izrade plana integriteta predstavlja rezultat postupka samoprocjene pravosudne institucije u cilju održanja i poboljšanja integriteta, transparentnosti i profesionalne etike. Provođenjem plana integriteta rukovodioci pravosudnih institucija, nosioci pravosudnih funkcija i ostali uposleni u pravosudnoj instituciji jačaju svoje profesionalne i etičke sposobnosti na način da u vršenju poslova iz svoje nadležnosti ne umanjuju svoj ugled i ugled pravosudne institucije, da ne dovode u pitanje svoju nepristrasnost u radu, kao i da u što većoj mjeri otklanjaju svaku sumnju u mogućnost nastanka i razvoja korupcije i koruptivnog ponašanja, neetičkog i neprofesionalnog postupanja i drugih nepravilnosti u radu pravosudne institucije. Izradom i provođenjem plana integriteta doprinosi se stvaranju i jačanju kulture integriteta u pravosudnim institucijama, kao i jačanju povjerenja građana u rad pravosudnih institucija. U pripremi ovih smjernica, pored predstavnika Projekta, učestvovali su i predstavnici VSTV-a, te APIK-a.

Sa ciljem pružanja podrške disciplinskim organima VSTV-a pri određivanju i izricanju mjera u disciplinskim postupcima protiv nosilaca pravosudnih funkcija i stručnih saradnika koje imenuje Vijeće, Vijeće je usvojilo interne Smjernice za određivanje i izricanje disciplinskih mjera. Ovim smjernicama propisuje se način za određivanje odgovarajuće disciplinske mjere u konkretnom disciplinskom predmetu, te osigurava i dosljednost i pravičnost u svim predmetima koji se odnose na slične disciplinske prekršaje i okolnosti. Smjernice služe kao sredstvo u ostvarivanju primarne svrhe disciplinske odgovornosti, a to su a) zaštita interesa javnosti, pravosudnih institucija i pravosudnog sistema, b) održavanje najviših profesionalnih i etičkih standarda, te očuvanje povjerenja javnosti u pravosuđe.

VSTV je jedan od glavnih partnera USAID-ovog Projekta pravosuđa u BiH, te u tom smislu će Projekat nastaviti da pruža podršku Vijeću u daljem jačanju i održavanju nezavisnog, nepristranog i profesionalnog pravosuđa u BiH, sa ciljem omogućavanja jednakog pristup pravdi i jednakosti svih građana pred zakonom.