Podrška povećanju transparentnosti rada tužilaštava

Realizacija plana stručnog usavršavanja službenika za odnose s javnošću

Objavljeno: April 26, 2017

USAID-ov Projekt pravosuđa, organizovao je 25.-26. aprila, u saradnji sa Projektom jačanja tužilačkih kapaciteta u krivičnom pravosuđu (kojeg implementira Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH), dvodnevnu radionicu za glasnogovornike i službenike za odnose s javnošću tužilaštava i policijskih agencija u BiH, posvećenu mehanizmima za praćenje odnosa s javnošću, saradnji sa lokalnom zajednicom i rodno senzibilnom govoru. Radionica predstavlja dio implementacije “Plana stručnog usavršavanja službenika za odnose s javnošću i ososba koje obavljaju poslove odnosa s javnošću”.

Unapređenje transparentnosti i dostupnosti infomacija o radu pravosudnih institucija predstavlja važan strateški cilj i opredjeljenje Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH, ali i entitetskih tužilačkih sistema. S ciljem pružanja podrške partnerskim tužilaštvima u provođenju strateških programa u ovoj oblasti, USAID-ov Projekat pravosuđa je pružio stručnu podršku u izradi “Plana monitoringa i evaluacije odnosa tužilaštava u BiH s javnošću” čiju je konačnu verziju na radionici predstavio Dr. Sanin Džidić, direktor za monitoring i evaluaciju USAID-ovog Projekta pravosuđa. Plan ima za cilj kreirati model za sistemsko i kontinuirano praćenje i ocjenu uspješnosti odnosa s javnošću na zajedničkim osnovama za sva tužilaštva. USAID-ov Projekt pravosuđa će nasatviti rad na operacionalizaciji ovog plana.

U nastavku radionice, glasnogovornik Tužilaštva Bosne i Hercegovine Boris Grubešić predstavio je učesnicima alate, mogućnosti i modele aktivnosti usmjerenih na uspostavljanje dobre saradnje pravosudnih institucija sa lokalnom zajednicom. Izvršna direktorica Udruženja mladih lingvista Sandra Zlotrg, koja je magistrirala na temu rodnosenzibilnog govora, upoznala je učesnike sa značajem integracije jezika i terminologije koja uvažava rodna pitanja u izvještavanje o radu pravosudnih institucija.

Unapređenje uspješnosti odnosa s javnošću, kroz razvoj interaktivnih odnosa sa medijima i građanima, povećanje broja komunikacijskih kanala te broja, kvalitete i sadržajnosti informacija koje tužilaštva pružaju, pretpostavka je izgradnje povjerenja javnosti u rad tužilaštava, ali i pravosudni sistem u cjelini.