Poboljšanje transparentnosti u radu i jačanje kapaciteta za odnose sa javnošću u tužilaštvima u BiH

Radionica za glasnogovornike u tužilaštvima i policijskim agencijama u BiH

Objavljeno: Maj 06, 2016
Projekat pravosuđa u BiH je 4. i 5. maja u Tesliću, u saradnji s Projektom Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine (VSTV) “Jačanje tužilačkih kapaciteta u sistemu krivičnog pravosuđa”, sudjelovao u organizaciji dvodnevne radionice glasnogovornika tužilaštava i policijskih agencija u BiH.

Prvi segment radionice je realizovan uz podršku Projekta pravosuđa i bio je posvećen razvoju dugoročnih indikatora za mjerenje i praćenje uspješnosti tužilaštava u oblasti odnosa s javnošću. Radionicu je vodio dr. Sanin Džidić, specijalista Projekta pravosuđa u BiH u oblasti mjerenja i evaluacije, odnosno razvoja indikatora za praćenje uspješnosti radnih rezultata. Na radinoci su definisani prijedlozi za kvantitativne i kvalitativne indikatore koji će u narednom periodu biti finalizirani i predloženi VSTV-u na usvajanje. Indikatori bi trebali poslužiti unaprjeđenju transparentnosti tužilaštava u BiH i poboljšanju njihovih odnosa s javnošću, kao dugoročnim strateškim ciljevima VSTV-a u oblasti pravosuđa. U ostalom dijelu dvodnevne radionice glasnogovornika, održana je edukacija iz oblasti asertivne i interne komunikacije te je analizirana saradnja tužilaštava i policijskih agencija u domenu odnosa s javnošću.