Kolegij glavnih tužilaca Federacije BiH u Mostaru

Prioritet borba protiv korupcije i organiziranog kriminala

Objavljeno: Januar 29, 2019

Tužilaštva Federacije Bosne i Hercegovine (BiH) u narednom periodu prioritetno će postupati u predmetima korupcije i organiziranog kriminala, jedan je od zaključaka Kolegija glavnih tužilaca Federacije BiH koji se održao 28. i 29. januara ove godine u Mostaru. Ovom prilikom glavni tužioci dogovorili su se kako će tužilaštva pripremiti planove dinamike rješavanja predmeta visoke i srednje korupcije, te ih dostaviti Federalnom tužilaštvu Federacije BiH do početka marta 2019. godine.

Glavni tužioci su se na kolegiju upoznali sa relevantnim statističkim podacima i zaključili kako su tužilaštva u Federaciji BiH u 2018. godini u potpunosti postigla ciljane rezultate koji su se odnosili na smanjenje broja starih predmeta. Tužilaštva Federacije BiH u prethodnoj godini nisu uspjela skratiti prosječnu dužinu trajanja predmeta, ali su u potpunosti ispunili svoje ciljeve koji se odnose na smanjenje broja neriješenih prijava i istraga.

Na kolegiju je dogovoreno kako će tužilaštva u narednom periodu nastaviti jačati transparentnost u radu, te intenzivirati aktivnosti koje se odnose na unapređenje službenih web stranica. Također, glavni tužioci su u potpunosti podržali nastavak izrade uputstva za komunikaciju u tužilaštvima, uz intenzivne konsultacije sa glavnim tužiocima i glasnogovornicima/službenicima za odnose sa javnošću. Glavni tužioci su se složili kako je važno nastaviti jačati internu i eksternu komunikaciju u tužilaštvima, te na taj način graditi povjerenje javnosti u rad tužilaštava.

Naredni kolegij glavnih tužilaca Federacije BiH planiran je za mart ove godine. Organizaciju kolegija redovno podržavaju USAID-ov Projekt pravosuđa u BiH i Projekt „Jačanje tužilačkih kapaciteta u sistemu krivičnog pravosuđa“ Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH.