Dobre vijesti sa Kolegija glavnih tužilaca FBiH

Povećan broj optužnica u predmetima privrednog kriminala u Federaciji BiH

Objavljeno: Decembar 21, 2017

Na nivou tužilačkog sistema Federacije Bosne i Hercegovine (FBiH) smanjen je broj neriješenih starih predmeta, te povećan broj optužnica u predmetima privrednog kriminala, zaključeno je na Kolegiju glavnih tužilaca FBiH održanom u Konjicu 14. i 15. decembra 2017. godine.

Na ovom Kolegiju razmatrana je realizacija strateških ciljeva definisanih Strateškim okvirom tužilačkog sistema FBiH za period 2017. do 2019. godinu, a to su smanjenje broja starih predmeta, povećanje efikasnosti i kvaliteta rada tužilaštava, te povećanje transparentnosti i povjerenja građana u rad tužilaštava.

Kolegij kojeg čine svi glavni kantonalni tužioci u FBiH i glavni federalni tužilac prihvatio je prijedlog USAID-ovog Projekta pravosuđa BiH za uvrštavanje indikatora za oduzimanje imovinske koristi stečene krivičnim djelom u proces strateškog planiranja, te prijedlog aktivnosti za jačanje transparentnosti tužilaštava u BiH putem web stranica.

Organizaciju sastanaka Kolegija glavnih tužilaca FBiH koji se redovno održavaju dva puta godišnje podržava USAID Projekt pravosuđa u BiH i Projekt „Jačanje tužilačkih kapaciteta u sistemu krivičnog pravosuđa“ Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH.