Jačanje integriteta u pravosudnim institucijama

Potpisan protokol o saradnji sa USSS BiH

Objavljeno: April 29, 2016
U aprilu 2016. godine, potpisan je Protokol o saradnji između USAID-ovog projekta pravosuđa i Udruženja stručnih saradnika i savjetnika u sudovima i tužilaštvima u BiH (USSS). Protokol je usmjeren na jačanje etičkih standarda i sagledavanje načina njihove primjene na stručne saradnike i savjetnike u svim sudovima i tužilaštvima u BiH. Ispred Projekta pravosuđa Protokol je potpisala direktorica Projekta Biljana Potparić Lipa, a ispred Udruženja stručnih saradnika i savjetnika predsjednik Udruženja Dragan Vukajlović.

Jedan od osnovnih ciljeva Projekta pravosuđa jeste da podrži pravosuđe u nastojanjima da ojača i osigura integritet kako sudova i tužilaštava kao institucija, tako i integritet njihovih uposlenika. Pored saradnje sa Visokim sudskim i tužilačkim vijećem BiH (VSTV), pravosudnim institucijama i drugim relevantnim akterima, Projekat pravosuđa blisko sarađuje sa brojnim stručnim udruženjima. Doprinos stručnih udruženja reformskim procesima je od velikog značaja jer su profesionalna udruženja vrlo značajan resurs za kreiranje održivih reformskih rješenja.

Tokom 2015. godine, u saradnji sa VSTV i Agencijom za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije (APIK), Projekat pravosuđa izradio je Dijagnostičku studiju integriteta pravosudnog sektora u BiH i potencijalnih rizika od koruptivnog i neetičkog ponašanja u pravosuđu. Jedna od preporuka zahtjeva da se uradi analiza pitanja regulisanja etičkih kodeksa i praksi s ciljem njihovog unapređenja, kako bi se osiguralo da ista pravila važe za sve zaposlene u sudovima i tužilaštvima u BiH, imajući u vidu potrebu da se na sve primjenjuju jednaki standardi.

S tim u vezi, Projekat pravosuđa započeo je saradnju sa USSS, te će unutar okvira svojih aktivnosti doprinijeti boljem pozicioniranju udruženja prilikom kreiranja i prezentacije reformskih prijedloga, kao i podizanju svijesti članova Udruženja o etičkim standardima u BiH koji se primjenjuju na stručne saradnike i savjetnike, međunarodnim najboljim praksama, te načinu za njihovo poboljšanje.