Podrška pravosuđu u BiH

Potpisan partnerski sporazum sa Kantonalnim tužilaštvom Bosansko-podrinjskog kantona

Objavljeno: Novembar 10, 2017

USAID-ov Projekt pravosuđa u Bosni i Hercegovini (BiH) i Kantonalno tužilaštvo Bosansko-podrinjskog kantona potpisali su danas u Goraždu „Tužilački partnerski program podrške.“ Ovaj program realizirat će se u okviru šireg projekta koji je usmjeren na pružanje podrške pravosuđu u BiH tokom petogodišnjeg perioda (od oktobra 2014. do oktobra 2019. godine).

Tužilački partnerski program usmjeren na pružanje podrške ovom tužilaštvu potpisali su rukovoditeljica USAID-ovog Projekta pravosuđa u BiH Biljana Potparić-Lipa i glavni tužitelj Bosansko-podrinjskog kantona Mirsad Bilajac.

Jedan od osnovnih ciljeva Projekta je pružanje podrške pravosudnim institucijama u BiH u nastojanjima da efikasno provode kaznene postupke u predmetima korupcije, zloupotrebe službenog položaja i u drugim složenim predmetima privrednog i organizovanog kriminala.

Ukupno pet tužilaštava u BiH su odabrani kao partnerske institucije kojima će se pružiti podrška u radu tokom naredne dvije godine implementacije Projekta. Tokom petogodišnje implementacije aktivnosti, projektom će biti obuhvaćena sva tužilaštva u BiH.

Stručna i tehnička pomoć koja se posredstvom Projekta pruža tužilaštvima u BiH  odnosi se na unapređenje rada na pomenutim predmetima, unapređenje upravljačkih praksi, kao i na unapređenje transparentnosti u radu tužilaštava, te jačanja dobrih praksi u odnosima s javnošću.