Jačanje regionalne saradnje i razmjena iskustava u oblasti borbe protiv korupcije

Posjeta pravosudnim institucijama Republike Srbije

Objavljeno: Decembar 27, 2016

USAID BiH, preko Projekta pravosuđa u BiH, zajedno sa VSTV BiH, organizovao je posjetu institucijama sektora pravde Republike Srbije, između ostalih Visokom savetu sudstva, Državnom veću tužilaca, Ministarstvu pravde, Agenciji za borbu protiv korupcije, Vrhovnom kasacionom sudu i Republičkom javnom tužilaštvu. Svrha posjete bila je razmjena iskustava i najboljih praksi u kontekstu reformi koje se trenutno provode i u Bosni i Hercegovini i u Republici Srbiji u sklopu procesa pristupanja Evropskoj uniji.

U tom smislu, od posebnog interesa bila je razmjena iskustava i znanja u oblastima jačanja integriteta pravosudnih institucija, statusa sudija i tužilaca, te osposobljenosti pravosudnih institucija za efikasan rad na predmetima korupcije, i predmetima organizovanog i privrednog kriminala. Ova posjeta predstavlja izraz shvatanja važnosti regionalne saradnje i razmjene iskustava u oblasti reforme pravosuđa i borbe protiv korupcije. USAID BiH, preko Projekta pravosuđa u BiH, nastavlja sa pružanjem podrške pravosudnim institucijama u Bosni i Hercegovini kako bi se unaprijedio integritet pravosuđa, te ojačali kapaciteti tužilaštava u BiH za istraživanje i gonjenje koruptivnih krivičnih djela kao i djela privrednog i organizovanog kriminala.