Održan prošireni kolegij glavnih tužilaca FBiH

Podrška jačanju upravljačkih struktura u tužilaštvima u BiH

Objavljeno: Juli 14, 2017

Većina tužilaštava u Federaciji BiH (FBiH) je na dobrom putu da ostvare ciljane rezultate za ovu godinu, zaključili su glavni tužioci i tužiteljice tužilačkog sistema FBiH na Proširenom kolegiju u Konjicu održanom 14. jula 2017. godine. Strateški ciljevi tužilaštava FBiH za period 2017. do 2019. godine uključuju smanjenje broja starih predmeta, povećanje efikasnosti i kvaliteta u rad tužilaštava, te povećanje transparentnosti i povjerenja građana u rad tužilaštava.

Predstavnici USAID Projekta pravosuđa u BiH (Projekt pravosuđa) su predstavili rezultate pregleda stanja zvaničnih web stranica tužilaštava FBiH i rezultate sveobuhvatne statističke analize koja se odnosi na predmete korupcije i privrednog kriminala u periodu od 2013.-2016. godine, s ciljem utvrđivanja određenih trendova u radu ovih tužilaštava. U okviru prve prezentacije prikazani su statistički podaci o broju objavljenih informacija o radu i rezultatima rada tužilaštava u FBiH na web stranicama ovih tužilaštava. Ova analiza pokazala je da se informacije na web stranicama većine tužilaštava u FBiH objavljuju neredovno, te da većina tužilaštava nedovoljno koristi ovaj resurs u komunikaciji s javnošću. U takvoj situaciji javnost nema priliku upoznati se sa radom i rezultatima rada pojedinačnih tužilaštava, niti kontinuirano pratiti njihov rad. S tim u vezi, jedna od preporuka bila je redovnije ažuriranje web stranica.

Glavni tužioci su se složili kako je neophodno intenzivirati aktivnosti kada je u pitanju objavljivanje relevantnih informacija za javnost o radu, rezultatima rada i aktivnostima tužilaštava. Glavni tužilac Federalnog tužilaštva FBiH Zdravko Knežević je zaključio da je ova analiza veoma korisna, te da je neophodno da sva tužilaštva u FBiH poboljšaju svoju komunikaciju prema javnosti. Također, glavni tužilac Knežević je istakao da je Federalno tužilaštvo FBiH već preduzelo određene korake s ciljem objavljivanja isključivo relevantnih informacija na svojoj web stranici.

U okviru prezentacije rezultata statističke analize koja se odnosi na predmete korupcije i privrednog kriminala u periodu od 2013.-2016. godine, zaključeno je da su zbirni trendovi tužilaštava u FBiH, u odnosu na period od prije četiri godine, vidno pozitivniji. Predstavnici Projekta pravosuđa su istakli da su ovako ohrabrujući rezultati postignuti uz maksimalni angažman tužilaca i u situaciji gdje se ljudski i materijalni resursi tužilaštava nisu značajno mijenjali u posmatranom periodu. Posebno je naglašena činjenica da je broj izvještaja o počinjenim krivičnim djelima korupcije i privrednog kriminala praktično uduplan u posmatranom vremenskom periodu.

Podršku u organizaciji ovog kolegija tužilaca pružili su «Projekt jačanja tužilačkih kapaciteta u sistemu krivičnog pravosuđa» Visokog sudskog i tužilačkog vijeća (VSTV) BiH, te USAID-ov Projekt pravosuđa u BiH.