Radionice za predstavnike tužilaštava u BiH

Planiranje i priprema budžeta

Objavljeno: Juli 13, 2018

Priprema godišnjeg budžetskog zahtjeva i pratećeg obrazloženja u fokusu su radionica koje su se održale u julu ove godine za predstavnike tužilaštava u Trebinju (za Republiku Srpsku) i u Konjicu (za Federaciju Bosne i Hercegovine). Učesnici na ovim radionicama zaključili su kako je kvalitetan i dobro obrazložen budžetski zahtjev ključan za uspjeh u složenom procesu budžetskog planiranja.

Planiranje i priprema budžeta predstavlja najvažniju fazu upravljanja budžetom i jednu od ključnih aktivnosti u radu tužilaštava. Kvalitet ovog procesa i rezultirajućih budžetskih zahtjeva direktno utiče na iznos budžetskih sredstava koja će se tužilaštvima staviti na raspolaganje, a time i na postizanje željenih rezultata, kvalitet i efikasnost rada.

Ovim radionicama prethodile su tri radionice koje su održane u martu i aprilu ove godine u Tesliću, Mostaru i u Sarajevu. U fokusu tih radionica bio je budžetski kalendar i priprema trogodišnjih prijedloga prioriteta za izradu Dokumenta okvirnog budžeta, usklađenih sa strateškim dokumentima.

Zbog različitih entitetskih propisa, a s ciljem postizanja boljih rezultata, radionice su organizirane posebno za tužilaštva iz Federacije BiH (FBiH) i za tužilaštva iz Republike Srpske (RS). Pored predstavnika tužilaštava u BiH, radionicama su prisustvovali i predstavnici sudova. Specifično za ovu radionicu je bilo to što su učešće uzeli i rukovodeće osoblje tužilaštava i sudova (glavni tužioci i predsjednici sudova), ali i finansijsko i drugo stručno osoblje koje je uključeno u proces budžetskog planiranja.

Organizatori ovih obuka bili su centri za edukaciju sudija i tužilaca FBiH i RS, uz podršku USAID-ovog Projekta pravosuđa u BiH.