Jačanje saradnje institucija uključenih u borbu protiv korupcije

Održana radionica na temu jačanja saradnje tužilaštava i revizorskih institucija

Objavljeno: Oktobar 17, 2017

Glavni tužioci u BiH i predstavnici vrhovnih institucija za reviziju javnog sektora, u okviru dvodnevne radionice koja je okončana danas u Sarajevu, razgovarali su o mogućim modelima za unapređenje komunikacije između tužilaštava i vrhovnih institucija za reviziju na različitim nivoima vlasti. Analizom korištenja revizorskih nalaza u tužilaštvima, provedenom u okviru USAID-ovog Projekta pravosuđa u BiH i u konsultaciji sa tužilaštvima u BiH i vrhovnim revizorskim institucijama, utvrđena je potreba za unapređenjem komunikacije između ovih institucija kako bi se na efikasniji način otkrile i procesuirale prevare i korupcija.

Učesnici su potvrdili opredjeljenost da, u okviru mandata i uz poštivanje nezavisnosti institucija, kontinuirano rade na ovim pitanjima. Pri razmatranju mogućeg modela saradnje, učesnici su se detaljno upoznali sa modelom saradnje i komunikacije između vrhovnih revizorskih institucija i tužilaštava u Švedskoj, sa naglaskom na predmete korupcije i organizovanog kriminala. Događaj je organizirao USAID-ov Projekat pravosuđa u BiH, u saradnji sa Stalnom komisijom za efikasnost tužilaštava u BiH Visokog sudskog i tužilačkog vijeća u BiH i Švedskim uredom za reviziju.