Okrugli sto za predstavnike pravosudne zajednice u BiH

Neophodne izmjene Zakona o javnim nabavkama BiH

Objavljeno: Maj 17, 2018

„Drago mi je da smo konačno dobili priliku da razgovaramo o ovako važnim temama. Ovo je prilika da svi zajedno promislimo kako naše pravosuđe može adekvatno da odgovori na nepravilnosti u postupcima javnih nabavki“ rekla je sudija Suda Bosne i Hercegovine (BiH) Ljiljana Lalović na okruglom stolu koji se održava danas i sutra (16. i 17. maj 2018.) u Sarajevu o temi „Upravni sporovi koji se odnose na javne nabavke: Praksa Suda BiH.“

Sudija Lalović je dodala kako su učešće predstavnika Agencije za javne nabavke BiH i Ureda za razmatranje žalbi BiH u radu ovog okruglog stola od neprocjenljive vrijednosti, budući da su to ključni akteri u ovom procesu i vrijedan izvor informacija za sudije koji rade na ovim upravnim sporovima.

Na okruglom stolu zaključeno je kako bi se mnogi nedostaci koji postoje u Zakonu o javnim nabavkama BiH koji proizvode određene nejasnoće i poteškoće u tumačenju i primjeni, mogle otkloniti dopunama i izmjenama Zakona koje su u toku. U tom smislu izražena je potreba za intenzivnijom komunikacijom između predstavnika Suda BiH (koji je nadležan za provođenje upravnog spora u vezi sa javnim nabavkama u BiH), Agencije za javne nabavke i Ureda za razmatranje žalbe, te Vijeća ministara BiH kao predlagača zakona.

„Pravna nesigurnost je plodno tlo za korupciju i zato je neophodno što prije kreirati jasna i nedvosmislena pravila kada je u pitanju postupak javnih nabavki“, rekla je sudija Suda BiH Jadranka Brenjo, jedna od panelistica na okruglom stolu.  

Obuku kojoj je prisustvovalo oko 30 sudija i stručnih saradnika (koji se bave upravnim sporovima) iz cijele BiH organizirali su USAID Projekt pravosuđa u BiH i ACCOUNT (Antikorupcijska mreža organizacija civilnog društva u BiH), te centri za obuku sudija i tužilaca Federacije BiH i Republike Srpske.