Kolegij glavnih tužilaca Republike Srpske

Mjerenje kvaliteta rada tužilaštava u Republici Srpskoj

Objavljeno: Juli 04, 2018

Tužilaštva u Republici Srpskoj (RS) će mjeriti kvalitet rada prema broju osuđujućih presuda u odnosu na ukupan broj presuda, jedan je od zaključaka Kolegija glavnih tužilaca Republike Srpske koji se 2. i 3. jula 2018. godine održao u Tesliću. Ovom prilikom istaknuto je kako su sudske presude kojim se optužena lica osuđuju za krivično djelo najbolji pokazatelj da li je tužilaštvo kvalitetno postupalo u svom radu.

Unapređenje kvaliteta rada tužilaštava jedan je od strateških ciljeva tužilačkog sistema RS za period 2018. do 2020. godine. Pored navedenog, strateški ciljevi tužilačkog sistema RS su i unapređenje efikasnosti i djelotvornosti rada, te povećanje transparentnosti i povjerenja građana u rad tužilaštava.

Glavnim tužiocima ovom prilikom prezentirani su i rezultati analize kvantitativnog i kvalitativnog aspekta odnosa tužilaštava sa javnošću za 2017. godinu. Ovo je prva analiza sačinjena primjenom modela za sistemsko i kontinuirano praćenje, te procjenu uspješnosti rada tužilaštava u ovoj oblasti, u skladu sa „Planom monitoringa i evaluacije odnosa tužilaštava u BiH sa javnošću“ kojeg je u oktobru prošle godine usvojilo Visoko sudsko i tužilačko vijeće (VSTV) BiH.

Kolegij glavnih tužilaca RS organizira se dva puta godišnje, gdje glavni tužioci razgovaraju o važnim pitanjima za tužilaštva i o implementaciji postavljenih strateških ciljeva. Organizaciju kolegija podržavaju USAID-ov Projekt pravosuđa u BiH i VSTV Projekt „Jačanje tužilačkih kapaciteta u sistemu krivičnog pravosuđa u BiH“.