Specijalistička obuka tužilaca-grupa korupcija

Kako provesti uspješnu finansijsku istragu?

Objavljeno: April 12, 2018

Na obuci koja se održala 10. i 11. aprila 2018. godine na Ilidži učestvovali su tužioci koji se specijaliziraju u predmetima korupcijskog kriminala. Razgovaralo se o načinima uspješnog provođenja finansijske istrage.

Jedan od edukatora bila je i zamjenica direktorice Državnog odvjetništva Republike Hrvatske (USKOK) Marija Vučko. Tužiteljica Vučko istakla je kako je cilj finansijske istrage svakako pronaći imovinu koja je rezultat počinjenja određenog krivičnog djela. No, ukoliko takve imovine više nema, kroz finansijsku istragu moguće je pronaći neku drugu imovinu iz koje se može namiriti šteta napravljena krivičnim djelom ili protupravno stečena imovinska korist.

Ona je dodala i kako je preduslov za uspješnu finansijsku istragu zapravo adekvatan pristup podacima, što bi u konačnici trebalo dovesti do otkrivanja imovine i predlaganja privremenih mjera osiguranja.

Na ovoj obuci učesnici su imali priliku da saznaju nešto više o formi i strukturi revizorskog izvještaja, te kako identificirati informacije koje mogu biti od interesa za tužioce.

„Revizija je sistematičan proces objektivnog prikupljanja i procjene dokaza vezanih za izjave objelodanjene u finansijskim izvještajima. Jako je važno da tužioci u potpunosti razumiju strukturu i sadržaj revizorkih izvještaja, kako bi lakše identificirali potencijalna krivična djela u svrhu donošenja tužilačke odluke“, rekao je revizor i vještak (konsultant USAID-ovog Projekta pravosuđa u BiH) Ranko Batinić.

On je dodao kako je neophodno kontinuirano raditi na unapređenju komunikacije između revizorskih institucija i tužilaštava u BiH.

Ovo je bila posljednja u nizu specijalističkih obuka za tužioce (grupa korupcija) koja je trajala dvije godine. Obuku su organizirali USAID Projekt pravosuđu u BiH, Projekt Visokog sudskog i tužilačkog vijeća (VSTV) BiH „Jačanje tužilačkih kapaciteta u sistemu krivičnog pravosuđa“ u saradnji sa centrima za edukaciju sudija i tužilaca Federacije BiH i Republike Srpske.