Dijagnostička studija o potencijalnim izvorima korupcije u pravosuđu

Drugi konsultativni okrugli sto održan u Banja Luci

Objavljeno: Oktobar 23, 2015
USAID-ov Projekt pravosuđa u BiH, u saradnji sa Visokom sudskim i tužilačkim vijećem BiH (VSTV) i Agencijom za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije (APIK), organizovao je 23. oktobra 2015. godine u Banja Luci drugi po redu Konsultativni okrugli sto na temu integriteta pravosudnog sektora i mogućih rizika od nastanka korupcije ili neetičnog ponašanja unutar pravosuđa, s posebnim osvrtom na sistem krivične pravde. Blizu trideset predstavnika pravosuđa učestvovalo je u diskusijama u okviru okruglog stola, sudija, tužilaca, članova VTSV, rukovodilaca pravosudnih institucija, advokata i predstavnika policijskih agencija.

Slično kao i kod prvog konsultativnog okruglog stola koji je održan u Sarajevu, cilj ovog događaja bio je da se profesionalnoj zajednici predstave preliminarni rezultati Dijagnostičke analize integriteta pravosudnog sektora i mogućih uzroka korupcije ili neetičnog ponašanja u pravosuđu. Na izradi Dijagnostičke analize radio je tim pravnih stručnjaka angažovanih u okviru USAID-ovog Projekta pravosuđa u BiH, u konsultaciji s članovima pravosudne zajednice. Namjera organizatorā bila je da se preliminarne preporuke daju na razmatranje i doradu stručnoj zajednici konsultovanjem njenih najeminentnijih predstavnika kao i predstavnika svih nivoa i oblasti pravosuđa u BiH. Cilj je bio da se na taj način obezbijedi suštinski doprinos pravosudne zajednice procesu identificiranja korupcijskih rizika unutar pravousuđa, te iznalaženju mehanizama za njihovo adresiranje.

Kroz teme o kojima se govorilo tokom okruglog stola u Banja Luci identifikovani su ključni rizici za nastanak korupcije prije i tokom krivičnog procesa, uz prepoznavanje značajne uloge koju u čitavom procesu imaju agencije za provođenje zakona, a posebno u smislu njihove saradnje sa tužilaštvima. Značajna pažnja posvećena je pitanju mehanizama odogovornosti za advokate u slučajevima neetičnog ponašanja. Razgovaralo se i o pitanjima nezavisnosti i nepristrastnosti kao ključnim postulatima na kojima počiva pravosuđe, integritetu cjelokupnog pravosuđa i nosilaca pravosudne funkcije, kao i o pitanjima odgovornosti i transparentnosti. Diskusija je bila usmjerena na potencijalne rizike za pojavu koruptivnog i neetičnog ponašanja kod svih aktera u pravosudnom lancu.

Većina preliminarnih preporuka predstavljenih u nacrtu Dijagnostičke analize podržane su od strane učesnika koji su također dostavili i određene prijedloge za njeno poboljšanje. To će biti osnov za daljnju doradu i finalizaciju nalaza i preporuka i konačnu izradu Dijagnostičke analize čije objavljivanje je planirano do kraja 2015. godine. Dijagnostička analiza treba poslužiti kao putokaz za buduće aktivnosti pravosudnih institucija u BiH na unapređenju integriteta pravosudnog sektora i otklanjanju rizika koruptivnog i neetičnog ponašanja unutar njega.

Izrada Dijagnostičke analize kao i okrugli sto posvećen razmatranju preliminarnih preporuka, provode se kao jedna od aktivnosti predviđenih Memorandumom o razumijevanju i saradnji potpisanim između VSTV-a, APIK-a i USAID-a (putem Projekta pravosuđa u BiH), u junu 2015. godine, usmjerenim na jačanje kapaciteta pravosuđa BiH za borbu protiv korupcije.