Objavljeno: Avgust 28, 2019

We're on the Humans Rights Side

Posljednje na USAIDJP.BA

O projektu

Projekat predstavlja nastavak aktivnosti izgradnje kapaciteta u cilju podrške pravosudnim institucijama u borbi protiv korupcije

Projekat pravosuđa u BiH Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID’S Justice Project in BiH – USAID JP) predstavlja nastavak aktivnosti izgradnje kapaciteta u cilju podrške institucijama i organizacijama koje imaju značajnu ulogu u pravosuđu i dio je šireg djelovanja Vlade SAD-a na unapređenju demokratije i vladavine prava u Bosni i Hercegovini.

USAID JP je petogodišnja inicijativa koja je počela krajem 2014. godine, a završava se 2019. godine. Ukupna vrijednost projekta je 9,5 miliona američkih dolara.

USAID JP se oslanja na rezultate aktivnosti prethodna dva USAID-ova Projekta razvoja sektora pravosuđa I i II (Justice Sector Development Program – JSDP). Projekat se bavi pitanjima i prioritetima koji su identificirani u relevantnim dokumentima kako Evropske unije (kao što su Izvještaji o napretku BiH ili preporuke Struktuiranog dijaloga o pravosuđu) tako i nadležnih institucija BiH (kao što je Strategija reforme sektora pravde i drugi strateški dokumenti koji se tiču pravosuđa).

U toku trajanja projekta (oktobar 2014 - septembar 2019), biće pružena pomoć u različitim područjima definiranim na osnovu rezultata prethodno izvršene reforme i u koordinaciji sa nadležnim institucijama (prvenstveno VSTV-om, nadležnim ministarstvima pravde i drugim pravosudnim insitucijama) kao i sa drugim međunarodnim organizacijama i donatorima, a na prvom mjestu Evropskom unijom kao partnerom. Očekivani rezultati koji će biti ostvareni u toku trajanja projekta dati su u nastavku.

Projekat upošljava 12 uposlenika koji su većinom iskusni stručnjaci sa značajnim iskustvom kako u domaćim pravosudnim institucijama, tako i u radu na projektima u području vladavine prava.

USAID JP se uklapa u širu USAID-ovu Strategiju razvojne saradnje sa BiH čiji je cilj razvoj funkcionalnijih i odgovornijih institucija i vlasti koji će ispunjavati potrebe građana, što će u okviru ovog projekta biti konkretno ostvareno kroz jačanje aktera u sektoru pravosuđa.

Preuzmite pregled projekta

Šta radimo

USAID-ov Projekat pravosuđa u Bosni i Hercegovini je petogodišnja inicijativa

USAID-ov Projekat pravosuđa u Bosni i Hercegovini je petogodišnja inicijativa koja je počela krajem 2014. godine, a završava se 2019. godine. Ukupna vrijednost projekta je 9,5 miliona američkih dolara. Do sada je ostvarena saradnja i pružena pomoć za 19 tužilaštava, a ostvarena je i odlična saradnja sa VSTV i APIK-om po pitanju realizacije aktivnosti na jačanju integriteta pravosuđa. USAID-ov Projekat pravosuđa u Bosni i Hercegovini se uklapa u širu USAID-ovu Strategiju razvojne saradnje sa BiH čiji je cilj razvoj funkcionalnijih i odgovornijih institucija i vlasti koji će ispunjavati potrebe građana, što će u okviru ovog projekta biti konkretno ostvareno kroz jačanje aktera u sektoru pravosuđa.

Pristupanje EU

Jedna od okosnica Projekta pravosuđa jeste promovisanje pristupanja BiH Evropskoj uniji (EU). Iz tog razloga, aktivnosti su u potpunosti osmišljene u skladu sa nalazima iz izvještaja EU o napretku BiH, kao i preporukama Strukturiranog dijaloga o pravosuđu između EU i BiH. Svi ovi nalazi i preporuke ukazuju na visok stepen korupcije i posebno na potrebu za unapređenjem sposobnosti pravosudnog sistema za borbu protiv korupcije. Veliki broj neriješenih predmeta opterećuje kompletan sistem, dok su istrage i krivično gonjenje u predmetima koji privlače pažnju javnosti još uvijek nedovoljne. Ostvaruje se mali napredak u reformama koje bi trebale uticati na smanjenje korupcije, stoga su politike borbe protiv korupcije i dalje glavni prioritet za BiH.

Takođe, s obzirom da su u strateškim dokumentima državnih organa prepoznati isti problemi i iskazana potreba za njihovim rješavanjem, aktivnosti USAID-ovog Projekta pravosuđa su osmišljene tako da podrže domaće organe u provođenju strateških ciljeva te, naravno, da pri tome budu komplementarne sa nastojanjima drugih donatora da pomognu BiH na putu ka EU.

Naš tim

Naš tim

Organigram

Naši ciljevi

Naši ciljevi

Partneri

Naši glavni partneri

Lokacije partnera
Arhiva aktuelnosti

Aktuelnosti

Aktuelnosti povezane sa
Projektom za podršku pravosuđu

We're on the Humans Rights Side

We're on the Humans Rights Side

Objavljeno: Avgust 28, 2019

We are on the Humans Rights side.

pročitaj više
Finansijske istrage ključne za borbu protiv korupcije

Finansijske istrage ključne za borbu protiv korupcije

Objavljeno: Juli 05, 2019

Razmjena iskustava i dobrih praksi među tužiocima u predmetima korupcije, privrednog i organiziranog kriminala, a posebno kada su u pitanju finansijske istrage, ključno je za unapređenje rada tužilaštava, jedan je od zak...

pročitaj više
Javni nastup: Biti najbolji pred samim sobom da bismo bili najbolji pred drugima

Javni nastup: Biti najbolji pred samim sobom da bismo bili najbolji pred drugima

Objavljeno: Juni 14, 2019

Kako poboljšati svoj javni nastup i osigurati da publika tačno razumije vašu poruku koju želite prenijeti? Kako ovladati tremom i pretvoriti je u svog saveznika? Kako naučiti upravljati vlastitim mislima? O razvijanju vj...

pročitaj više

Publikacije

Publikacije i dokumenti
vezani za Projekat pravosuđa

Kontakt

Kontaktirajte nas

Možete nas kontaktirati pomoću informacija navedenih ovdje ili doći u naše kancelarije u toku radnog vremena.

Radno vrijeme ponedjeljak - petak: 8.30 - 17.00, subota-nedjelja: neradna

USAID-ov Projekat pravosuđa u BiH
Grbavička 4/V
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina